Contact

FUYASHI CO., LTD.


Address : No.300-1,  Sec.3, Xinsheng Rd., Zhongli District, Taoyuan City 32056, Taiwan

Tel : +886-3-4534996

Fax : +886-3-4534997

E-mail : fys@fuyashi.com